SAP Solution Manager

SAP Solution Manager
SAP Solution Manager
SAP Solution Manager یک بستر مرکزی مدیریت برای برنامه های کاربردی SAP می باشد که شرکت ها با استفاده از این ابزار نرم افزاری می توانند هنگام پیاده سازی، اجرا، نظارت و پشتیبانی در برنامه های کاربردی SAP بطور موثری از آن استفاده نمایند. SAP Solution Manager دارای ابزار، محتوای اسنادی قابل اتکا و دروازه ایست برای کنترل و ورود به برنامه های کاربردی SAP بطوری که از این طریق موجب کاهش ریسک و هزینه نهایی مالکیت (TCO) می شود.
SAP Solution Manager در موارد زیر موثر است:
 • کاهش (TCO (Total Cost of Ownership
 • اطمینان از صحت پیاده سازی راه حل های SAP و کاهش ریسک
 • سهولت در اجرا و ارتقا
 • اطمینان از موثر بودن عملیات
 • قابلیت انطباق و بهبود مداوم راه حل های موجود
 • کارآمدی، شفافیت، کنترل و انعطاف پذیری چهار هسته ارزشمند اصلی است که SAP Solution Manager آن ها را فراهم می کند. بطوری که اگر مدیران سیستم های اطلاعاتی بتوانند این چهار هدف را به حداکثر برسانند پس از آن شانس موفقیت در ماموریت خود را به طور قابل توجهی افزایش خواهند داد.


  مفهوم SAP Solution Manager:
  SAP Solution Manager یک ابزار متمرکز برای مدیریت چرخه ی زندگی نرم افزار (Application Lifecycle Management) و اجرای راه حل های نرم افزاری برنامه های کاربردی SAP می باشد. این ابزار قادر است از سیستم های ناهمگن یا غیر SAP نیز پشتیبانی کند و عملکرد آن طوری است که تمام نقاط کلیدی، از زمان پیاده سازی و go-live تا بهبود مستمر بعد از اجرا را پوشش دهد. 
  در SAP Solution Manager، می توانیم پروژه ها را بر اساس متدولوژی ASAP از زمان شروع یا آماده سازی پروژه تا تکمیل آن در فاز go-live اجرا کنیم.
  استفاده از SAP Solution Manager برای پروژه ها دارای مزایای بسیاری از جمله موارد زیر است:
 • ساختار یافته بودن، داشتن روش سیستماتیک در طول پروژه
 • پایبندی به یک رویکرد فرآیند محور متمرکز که مستقل از برنامه ها و مولفه های در حال اجرا می باشد و یک دیدگاه جامع تر از روندهای در جریان سیستم ناهمگن را فراهم می کند.
 • یک انباره مرکزی برای راه حل های پیاده سازی که شامل مستندات، موارد آزمون، و اطلاعات پیکربندی است.
 • هیچ اطلاعاتی در بین مراحل پروژه از دست نخواهد رفت. یکبار ایجاد می شود، محتوا بارها در طول چرخه ی زندگی نرم افزار استفاده می شود و از شکاف های یکپارچگی جلوگیری می نماید.
 • ویژگی های SAP Solution Manager عبارتند از:
 • MOPZ جهت دریافت و نگهداری مولفه های بروز رسانی سیستم های SAP
 • SLD Maintenance جهت ثبت راه حل های SAP 
 • Early Watch Alerts (تولید مولفه های هشدار دهنده جهت مانیتورینگ و نگهداری سیستم ها)
 • CCMS Landscape Monitoring  (مدیریت و مانیتورینگ متمرکز)
 • Central System Administration (راهبری متمرکز سیستم ها از طریق Solution Manager)
 • Service Level Reporting  (بهینه سازی و سادگی نظارت پیوسته بر سیستم هایی که نیاز به مانیتورینگ دارند)
 • Central Job Scheduling  (تعریف تسک و جاب های سیستمی بطور متمرکز برای سیستم های متصل به SLD)
 • Change Request Management  (برای پیاده سازی سریع و تغییرات مستقیم در محیط های عملیاتی، و فعالیت هایی که برای پروژه های در حال اجرا لازم است مانند بروز رسانی سیستم و ...)
 • Service Desk (سیستم گزارش خطا، مشابه Helpdesk)
 • Solution Database (ذخیره راه حل های ارائه شده در انباره ی Service Desk جهت رجوع مجدد برای خطای مشابه)
 • (SAP Solution Manager Central Performance History (CPH
 • تولید گزارش های استاندارد در SAP Solution Manager

 •  

  SAP Solution Manager برای نرم افزارهای Non-SAP:
  در کنار component های SAP، component های نرم افزاری غیر SAP که بر پایه ی ساختار های ارائه دهندگان third-party مانند Microsoft .NET یا IBM WebSphere، نیز وجود دارند که می توانند به SAP Solution Manager متصل شوند. گزینه های یکپارچه سازی زیر وجود دارد:
 • ثبت component مورد نیاز غیر SAP در Maintenance Optimizer یا landscape management
 • از طریق نرم افزارهای non-SAP می توانید معیارهایی را برای Solution Manager Root Cause Analysis تعریف نمایید.
 • یکپارچه سازی فرایندهای غیر SAP در Solution Documentation، Business Process Monitoring و Business Process Analytic ها.
 • یکپارچه سازی گزارشات مربوط به داده های برنامه های غیر SAP در دشبردهای مدیریتی.