SAP در رسانه

SAP در رسانه
SAP در رسانه

ارتباطات از طرفی مدل های کسب و کار رسانه ها را به چالش می کشد و از طرف دیگر فرصت های جدیدی فراهم می کند. راهکارهای SAP کمک می نمایند که هم ارائه رسانه با کمترین هزینه ممکن شود و هم تکنولوژی جهت ایجاد رسانه های جدید، سودآور و مبتنی بر مخاطب از طریق کانال های دیجیتال به کار گرفته شود. تکنولوژی سپ به شرکت های رسانه ای کمک می نماید که با مخاطبان دیجیتال خود ارتباط مستقیم برقرار کنند، از بینش های مبتنی بر داده های به دست آمده از مخاطبان استفاده نمایند، کسب و کارهای دیجیتالی جدید راه اندازی کنند، سود رسانه های گذشته را حفظ کنند، رشد جدید و سودآوری از طریق کانال های دیجیتال کسب نمایند، وفاداری مخاطبان را ازدیاد بخشند و به کمک خصوصی سازی و انعطاف پذیری ارزش بیشتری به مخاطبان ارائه دهند.

مشتریان سیستم سپ در این حوزه
 • HSE24
 • Lionsgate
 • Springer
 • proseed

نواحی تحت پوشش
 • ایجاد محتوای متقاعد کننده
 • کسب درآمد از طریق محتوا
 • کسب درآمد از طریق مخاطبان
 • منابع انسانی
 • مالی
 • خرید و تأمین منابع
 • پلتفرم و تکنولوژی

چگونه SAP Solution در رسانه منجر به تغییر می شود؟
ایجاد محتوای متقاعد کننده
کاهش زمان و هزینه ایجاد محتوا و ارائه محتوای با کیفیت

وفاداری مخاطبان
کسب بینش از گروه های مخاطبان به کمک تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه تجارب خوب به مخاطبان

کسب درآمد با ارائه محتوا
فروش از طریق کانال های گوناگون، دستیابی به مخاطبان دیجیتال و نگهداری مخاطبان رسانه های پیشین