SAP در بخش خدمات

SAP در بخش خدمات
سیستم SAP در خدمات حرفه‌ای
با استفاده از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان SAP ERP برای بنگاه‌های خدمات حرفه‌ای و مشاوره، ارزش مشتری (سودآوری) خارق‌العاده‌ای برای خود فراهم کنید. سیستم یکپارچه سپ همه چیز را از مدیریت پروژه تا اتوماسیون خدمات حرفه‌ای (PSA) را برای شرکت‌های متنوع از جمله مشاوران کسب و کار، بنگاههای حقوقی و حسابداری و دیگر شرکت‌ها پوشش می‌دهند. همچنین با استفاده از این نرم افزار یک فرآیند قابل‌تکرار بنا بگذارید تا کیفیت خدمات بالا برود، برنامه‌ریزی مواد تنظیم شود، و کار توسعه کسب و کار یک مرحله به جلو برود.

راهکارهای SAP چگونه به تغییر در روند کارها کمک می‌کند؟
سیستم یکپارچه سپ برای خدمات حرفه‌ای، به بنگاه‌های ارائه‌دهنده این خدمات امکان آن را می‌دهند که تمام وجوه عملیات خود را در یک راستا قرار داده و خدماتی با کیفیت پایدار و ارزش بالا به مشتری ارائه بدهند.

راهکارهای SAP در چه مواردی به مشتریان کمک می کند؟
 • توسعه کسب و کار و فروش: بهبود اثربخشی و دانش فروش برای دستیابی به رشد سودآور
 • زنجیره تامین استعداد: بهینه‌سازی تامین استعداد و برآورده کردن نیازهای مشتری در هر زمان و هر مکان با حفظ اثربخشی هزینه
 • کسب و کارهای پروژه ای و خدماتی که مدیریت هم جزء آن‌ها است: ارائه پروژه های تحسین برانگیز به کاراترین و سودآورترین شیوه ممکن.

منافع راهکارهای ارائه شده
آن چه که بنگاه‌ها با داشتن راهکارهای SAP به دست می‌آورند، عبارت است از:
 • افزودن بر اطمینان ما از این که آدمهایی که باید و در زمانهایی که باید، برای فروش و تحویل کالا در دسترس ما خواهند بود.
 • افزودن بر سودآوری شرکت و رضایت مشتری با تحویل پروژه‌ها در زمان برنامه‌ریزی شده
 • انعقاد قراردادهای دقیقی که کسب‌وکار جدید برای ما به ارمغان می‌آورند و در عین حال سودآوری را نیز حمایت می کنند.

چرا SAP؟
راهکارهای SAP به بنگاه‌های خدمات تخصصی کمک می‌کند تا اطمینان حاصل کنند که افرادی به پروژه-های صحیح و در زمان صحیح، تخصیص داده ‌شده‌اند. این راهکارها بنگاههای خدمات تخصصی را قادر به آن می‌سازند که با داشتن فرآیندهای قابل تکرار در سطح جهانی اقدام به ارائه خدمات کنند و فاکتورهای رضایت و حفظ مشتری را نیز بهبود ببخشند.

مشتریان SAP
 • NTT DATA
 • SHORE Solutions

فرایندهای استاندارد SAP در بخش خدمات:
 • Functional ERP Scope
 • Service Management
  Internal Maintenance
  Service with Time & Material based Billing
  Service Contract with Periodic Billing
  Service with Fixed Price Billing
  External Procurement Third-party resources
  External Procurement of Services
  Sales of Planned Services
  Depot Repair
  Easy Depot Repair
  Maintenance and Warranty Processing
  Supply Replacement Material
  Period-End Closing Service Orders
  Engagement Management
  Spot Consulting with Fixed Price Billing
  Sales Contract with Fixed Price and Time & Material Billing
  Sales: Period End Closing Operations
  Sales Order with Fixed Price and Time & Material Billing (extended)
  Sales Order with Partial and Down Payment
  Sales Order with External Resources
  Time and Expense Management
  Time Recording
  Travel Management
  Offline Time Recording
  Time Recording External Resources
  Project Management
  Project with Fixed Price and T&M Billing
  Internal Projects
  Period End Closing Projects
  Project with Milestone Billing
  Project with Percentage of Completion
  Project with Sales Order with Fixed Price and Time & Material Billing
  Project with Sales Order with Partial and Down Payment
  Project with Sales Order with External Resources
  Project with Degree of Processing Confirmation
  Project Resource Management
  Project Staffing
  Periodic Resource Processing
  Integration Processes
  Period End Closing Activities
  Accounting
  General Ledger
  Accounts receivable
  Accounts payable
  Cash management
  Asset Accounting
  Services Industries Online Split
  Cost of sales accounting
  Segment reporting
  Overhead cost controlling actual
  Period End Closing Financial Accounting
  General Cost Center Planning
  Services Industries Online Split
  Analytics
  SAP ERP Reports for Accounting
  SAP ERP Reports for Logistics
  SAP ERP Reports for Project System
  SAP ERP Reporting
 • Functional CRM Scope
 • Marketing with CRM
  Lean Campaign Management
  Lead Management
  Interaction Center Marketing
  Sales with CRM
  Account and Contact Management
  Activity Management
  Pipeline Performance Management
  (Interaction Center Sales (with ERP Sales Order
  Opportunity Management for Services Industries
  Service Management
  (Interaction Center Service (CRM
  (Complaints and Returns Management (CRM
  Analytics
  (Interactive Reporting (CRM