مدیریت برنامه ریزی تولید در SAP

مدیریت برنامه ریزی تولید در SAP
مدیریت برنامه ریزی تولید در سیستم برنامه ریزی منابع سازمان SAP ERP

ماژول (SAP PP(Production Planning در SAP-ERP ابزارهای کارا و قدرتمندی در حوزه تولیدهای کارگاهی، فرآیندی و چابک ارائه می‌دهد. این سیستم بصورت یکپارچه و دقیق توانایی بهبود کارایی عملیات، کنترل موجودی و اتومات سازی فرآیندها را به انواع کسب و کار مانند خودروسازی، پتروشیمی، دارویی و غذایی می‌بخشد؛ همچنین یکپارچگی با حلقه‌های زنجیره تأمین شامل خرید، انبار، کنترل موجودی، فروش و توزیع و امکان بهینه‌سازی جریان تولید، ردیابی جریان مواد و کار با استراتژی‌های مختلف برنامه‌ریزی شامل سیاست‌های ساخت برای انبارش، ساخت برای سفارش، مهندسی برای سفارش و ... را فراهم می‌سازد. پایگاه داده‌های مربوط به چرخه عمر محصول، درخت محصول، مراحل انجام کار، فرآیندهای پیش‌بینی تقاضا، برنامه‌ریزی مواد و ظرفیت، برنامه تولید، شارژ خطوط و کنترل تولید، ثبت آمار تولید و ردیابی محصول تا مشتری و محاسبه بهای تمام شده به صورت برنامه‌ریزی شده و واقعی از جمله ابزارهای موجود در ماژول برنامه‌ریزی و تولید در نرم افزار SAP هستند که در ادامه راجع به هر یک، مختصر توضیحی ارائه خواهد شد. 

داده‌های اصلی (Master Data)
  سیستم یکپارچه سپ امکان ذخیره‌‌‌‌سازی انواع داده‌های مربوط به چرخه عمر محصول، شامل مواد و محصولات، درخت محصول، ترتیب مراحل انجام کار، روش تولید و ذخیره اسناد و مدارک فنی و... را داراست.

کاربردها
 •     پیاده‌سازی فرآیندهای برنامه‌ریزی و تولید
 •     محاسبه بهای تمام شده برنامه‌‌‌‌ریزی شده
 •    MRP2
 •     یکپارچه بودن تمامی اطلاعات و عدم نیاز به تکرار ورود داده
 •     تنوع گزارش‌‌‌‌گیری
 •     امکان محاسبه بهای تمام شده استاندارد قطعات نیم‌‌‌‌ساخته و محصول براساس درخت محصول و مراحل انجام کار
 •     امکان محاسبه بهای تمام شده استاندارد محصول و نیمه ساخته بر اساس میانگین وزنی روش تولید
 •     برنامه‌ریزی احتیاجات مواد
 •     محاسبه بهای تمام شده استاندارد برای نیمه ساخته‌ها، محصولات و پیمانکاری
 •     ثبت اتوماتیک مصارف تولید
 •     امکان تعریف درخت محصول به ازای حوزه‌‌‌‌های متفاوت (بعنوان مثال حوزه‌‌‌‌های مهندسی، برنامه‌ریزی، بهای تمام شده)
 •     امکان تعریف درخت محصول‌‌‌‌‌های متعدد برای یک نیمه ساخته یا محصول جهت مدیریت روش‌‌‌‌های مختلف تولید
 •     امکان مدیریت اقلام جایگزین در سطح درخت محصول و لحاظ کردن اولویت بین اقلام در حوزه برنامه‌ریزی، تأمین و مصرف مواد (جایگزینی موقت)
 •     امکان مدیریت اقلام جایگزین به صورت دائم در صورت اتمام موجودی و سررسیدهای از پیش تعیین شده
 •     تغییرات مهندسی مربوط به درخت محصول
 •     تغییرات مهندسی مربوط به مراحل انجام کار
 •     مدیریت مؤثر تغییرات از طریق وضع متدولوژی شامل وضعیت‌های مختلف مانند، ایجاد، مستند سازی، تأیید و جاری سازی
 •     امکان مدیریت فرآیند از طریق ارسال ایمیل
 •     یکپارچگی با ابزار برنامه‌ریزی احتیاجات مواد، کنترل تولید و بهای تمام شده
 •     پیش بینی برنامه‌‌‌‌های زنجیره تأمین شامل برنامه تولید، برنامه تأمین و برنامه فروش برای کسب و کارهای ساخت برای انبارش
 •     پیش بینی برنامه‌های زنجیره تأمین شامل برنامه تولید، برنامه تأمین و برنامه فروش برای کسب و کارهای دارای فروش/ خرید فصلی (مقطعی)
 •     بهبود دقت پیش‌بینی‌ها، کاهش حجم فروش از دست رفته و کاهش هزینه‌های نگهداری
 •     امکان انجام پیش‌بینی بر اساس سطوح برنامه‌ریزی شامل خانواده محصول، محصول و قطعه
 •     برنامه‌ریزی تولید و تأمین
 •     ایجاد برنامه اتوماتیک برای نیمه‌ساخته‌ها و مواد خام براساس برنامه تولید یا فروش محصول
 •     قابلیت برنامه‌ریزی مواد تولیدی بر اساس درخت محصول
 •     قابلیت برنامه‎ریزی مواد یدکی و مصرفی بر اساس نقطه سفارش و همچنین داده‌های مصارف ادوار گذشته
 •     قابلیت برنامه‌ریزی انواع ضایعات شامل ضایعات مواد، محصول و مراحل عملیاتی تولید
 •     قابلیت در نظر گرفتن ذخیره اطمینان به صورت تعدادی و زمانی
 •     قابلیت تسهیم نیازمندی بین تأمین‌‌‌‌کنندگان و یا روش‌های تولید بر اساس درصدهای از پیش تعیین شده
 •     قابلیت برنامه‌ریزی مواد پیمانکاری و امانی
 •     قابلیت شبیه‌‌‌‌سازی برنامه‌ریزی احتیاجات مواد بر اساس برنامه‌های مجازی
 •     قابلیت محاسبه نرخ فعالیت‌‌‌‌های سازمانی (مانند نفر- ساعت اپراتورها) بر اساس برنامه تولید
 •     قابلیت محاسبه مقدار فروش قابل انجام بر اساس مواد و ظرفیت موجود
 •     قابلیت برنامه‌ریزی در سطح کارخانه، یک انبار، مجموعه‌ای از انبارها و همچنین در سطح پیمانکار
 •     یکپارچگی با کلیه فرآیندهای لجستیک شامل درخواست از انبار، جابجایی درون شرکتی، بین دو شرکت و فروش به خارج از سازمان
 •     یکپارچگی با برنامه‌ریزی احتیاجات ظرفیت
 •     یکپارچگی با ماژول پروژه
 •     تعیین ایستگاه‌‌‌‌هایی که دارای مازاد برنامه نسبت به ظرفیت هستند.
 •     تعیین اولویت انجام برنامه تولید در شرایطی که تقاضا بیش از ظرفیت در دسترس است.
 •     تسطیح ظرفیت در ایستگاه‌‌‌‌های گلوگاه تولید
 •     یکپارچگی با سیستم تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه و در نظر گرفتن برنامه پیشگیرانه در محاسبه ظرفیت در دسترس
 •     امکان برنامه‌ریزی ابزارآلات و قالب‌های مورد نیاز با توجه به برنامه تولید محصولات و نیمه‌ساخته‌ها
 •     یکپارچگی با ابزار برنامه‌ریزی احتیاجات مواد
 •     انتقال مواد از پای خط یک سالن به سالن دیگر (مورد استفاده در سالن‌های پا به پا)
 •     انتقال مواد از انبار به پای خط سالن
 •     دریافت مواد از شرکت‌‌‌‌های دیگر و رسید در انبارهای اصلی یا انبارهای پای خط سالن‌ها
 •     دریافت مواد از تأمین‌‌‌‌کننده (تحویل در انبار یا مستقیما در پای خط)
 •     ارسال مواد برای مشتری بر حسب نیاز مستقیم تولید در شرکت مشتری
 •     ایجاد قابلیت خود کنترلی تولید، جهت درخواست مواد در زمان احتیاج
 •     کاهش مراحل مورد نیاز جهت سفارش گذاری
 •     کاهش زمان سفارش گذاری و سطح موجودی
 •     تعیین بخش قابل تولید از برنامه تولید با توجه به سطح موجودی فعلی
 •     کنترل امکان پذیر بودن برنامه تولید یا نگهداری و تعمیرات
 •     پیش آگاهی از امکان کاهش یا توقف تولید به علت سطح موجودی فعلی موارد مختلف
 •     امکان صدور درخواست از انبار جهت انتقال مواد از انبار به پای خط بر اساس لیست قطعات کسری
 •     امکان ارسال ایمیل اتوماتیک به درخواست کننده قطعات یا ابزارآلات در صورت دریافت موجودی برای قطعه کسری
 •     ثبت رسید محصول و مصرف همزمان مواد بر اساس درخت محصول
 •     گزارش‌‌‌‌گیری از تحقق برنامه تولید
 •     امکان ثبت کار در جریان
 •     امکان مصرف مواد به صورت اتوماتیک بر حسب درخت محصول
 •     امکان ثبت به ازای هر مرحله از انجام کار
 •     امکان ثبت ضایعات حین تولید
 •     امکان ثبت دوباره کاری های حین و پس از تولید
 •     امکان ثبت فرآیندهای خاص تولید مانند نمونه سازی و یکپارچگی با فرآیندهای کنترل کیفیت (مانند تغییر تأمین کننده)
 •     یکپارچگی با برنامه تولید
 •     یکپارچگی با برنامه‌ریزی احتیاجات مواد
 •     یکپارچگی با محاسبه بهای تمام شده واقعی
 •     ردیابی محصول در فرآیندهای جابجایی درون سازمانی و پس از فروش
 •     ردیابی شماره سریال در بسته بندی‌ها  وکنترل موجودی
 •     یکپارچگی با بارکدخوان، کنترل کیفیت، جابه‌جایی انبار وسفارشات فروش
لینک مقاله در سایت:
http://www.samehara.com/articles/detail/Manufacturing-Execution-System/127/view/
لینک فیلم در آپارات:
http://www.aparat.com/v/Jr2yc
http://www.aparat.com/v/0EeWV
http://www.aparat.com/v/rIp0s