SAP در صنایع نظامی

SAP در صنایع نظامی
SAP در صنایع نظامی
راهکارهایی که SAP برای سازمانهای نظامی، دفاع و امنیت ارائه می دهد، به عنوان یکی از یکپارچه ترین راهکارهای موجود، آمادگی دفاعی را حتی در شرایط پیش بینی نشده و همچنین اثربخشی کلی ماموریت  سازمان را افزایش می دهد. ریسک های عملیاتی را کاهش داده و و قابلیت حداکثر بهر وری از از تجهیزات، اطلاعات و پرسنل، فرایندهای برنامه ریزی هوشمندانه تر و زنجیره های تامین واضح ضمن حفظ امنیت اطلاعات را فراهم می کند و از این طریق سیستم نظامی را قادر می سازد تا به اهدافش هم در خاک خود و هم در سایر مناطق برسد.
استفاده از سیستم سپ در حوزه دفاع و امنیت، شما را قادر می سازد که ارزیابی جامعی از هزینه ها و عملیاتی که پیاده سازی می شود، داشته باشید و هچنین امکان ارائه گزینه های جدیدی را برای همکاری و تبادل اطلاعات با سایر ارگان ها، فراهم می کند. راهکارهای SAP نظارت کلی بر دارایی ها را از کارخانه تا سنگر و همینطور برگشت آن ها به کارخانه را میسر می سازد که در نتیجه آن پرسنل خدمت رسانی همیشه ازموجودی های  در انبار، در راه یا در حال پردازش، آگاهی خواهند داشت. همچنین می توان به راحتی موجودی ها و بدهی ها را ارزیابی کرد که این امر منجر به یک سیستم برنامه ریزی دقیقتر و اثربخش تر می شود. همچنین استفاده از این راهکارها موجب افزایش درصد بودجه تخصیص یافته به پیاده سازی ماموریت را به جای فعالیت های لجیتیکی و مدیریتی افزایش می دهد و در نتیجه موجب بهینه سازی منابع مالی شما می گردد. از جمله سایر مزایای به کارگیری سپ در سیستم های دفاعی و امنیتی، یکپارچه سازی سیستم های نظامی می باشد که خود موجب جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف شده و به پرسنل، این امکان را می دهد که در شرایط بحرانی تصمیمات درستی اتخاذ کنند. 
استراتژی مورد استفاده در صنایع دفاع و امنیت به شرح زیر می باشد.
برنامه ریزی و طراحی عناصر یکان قسمت نظامی و تامین منابع برای حمایت همه جانبه از عملیات نظامی
دستیابی به دیدی همه جانبه به لجستیک ارتش با یکپارچه سازی فعالیت های خرید و تامین
پیاده سازی عملیات مهندسی و نگهداری با بکارگیری داده های واقعی
فراهم سازی امکان نظارت بر تراکنش های مربوط به برنامه های فروش نظامی که فرامرزی صورت می گیرد. (FMS)

زمینه های کاربرد سپ در صنایع نظامی و امنیت به قرار زیر است:
  • عملیات و برنامه ریزی ارتش
  • زنجیره تامین ارتش
  • مهندسی و نگهداری
  • منابع انسانی
  • مالی
  • منبع یابی و تدارکات
  • خط مشی و تکنولوژی

نمونه هایی از بهبودهای به عمل آمده با بکارگیری SAP در صنایع دفاع و امنیت به شرح زیر می باشد:

همچنین قابل ذکر است برای فرماندهان نظامی بهترین راه دستیابی به اطلاعاتی فراگیر و همه جانبه، ترکیب اطلاعات جغرافیایی و تاکتیکی می باشد که توسط یک GIS موجود در اطلاعات مدیریت منابع مربوط به یک سیستم ERP فراهم می شود. SAB GIS BUSINESS CONNECTORS به عنوان یک میان افزار ارتباط بین این دو سیستم را برقرار کرده و دستیابی مستقیمی به GIS در یک سیستم SAP ایجاد می کند.