آموزش SAP ERP

آموزش  SAP  ERP
آموزش SAP ERP

تغییرات فناوری سبب دگرگونی در شبكه‌ها و روش‌های سازمان می‌شود و هر تغییری، كسب دانش و مهارت‌های جدید را ضروری می‌سازد. هرچه دانش و مهارت‌های كاركنان با نیازهای جامعه، پیشرفت‌های علمی و تغییرات فناوری، هماهنگی و انطباق بیشتری داشته باشد، درجه اطمینان از موفقیت فرد و سازمان بالاتر می‌رود. گاهی اوقات، رشد فردی، داشتن انگیزه، تخصص و پرهیز از ایستایی و ركود فرد، عامل اساسی نوجویی و كسب دانش می‌شود.
شرکت سامه‌آرا نیز در همین راستا اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی SAP ERP با توجه به نوع مخاطبین زیر می‌نماید. اعتقاد بر این است که آموزش، تاثیر مستقیم بر کاهش ریسک و هزینه انتخاب ERP، پیاده‌سازی و پشتیبانی از سیستم داشته و یکی از فعالیت‌های مهم مدیریت تغییرات می‌باشد. لذا برای این کار، طرح آموزشی شامل سه فاز تعیین استراتژی آموزشی، تهیه مدارک آموزشی متناسب با نیاز سازمان و نهایتا اجرای آموزش و اندازه گیری اثر بخشی تهیه خواهد شد.
هدف از تهیه این طرح، روش و چگونگی آموزش برای هر مشتری با توجه به شرایط آن و هدف مشتری می‌باشد.

1.    آموزش مقدماتی SAP ERP Overview 
هدف دوره: آشنایی اجمالی در رابطه با محصول SAP ERP به منظور کمک به تصمیم‌گیران سازمان در جهت انتخاب مناسب و صحیح
مخاطبین دوره: مدیران ارشد، مدیران میانی، مدیران پروژه، اعضا تیم پروژه و کارشناسان IT
مدت دوره: با توجه به نیاز سازمان‌ها از یک تا سه روز قابل طراحی است.

2.    آموزش‌های استاندارد ماژول‌های  SAP ERP 
هدف دوره: آشنایی با فرایندهای استاندارد SAP ERP در هر ماژول
مخاطبین دوره: مدیران ارشد، مدیران میانی و اعضا تیم پروژه در حوزه تخصصی مرتبط
طول دوره-روز
نام دوره
 4  SAP Business Processes in Life-Cycle Data Management
 3  SAP Business Processes in Project Management
 5  SAP Business Processes in Quality Management
 5  SAP Business Processes in Plant Maintenance
 2  SAP Business Processes in Planning
 3  SAP Business Processes in Document Management
 2  SAP Advanced Planning Overview (SCM) Business Processes in Planning
 3  SAP Business Processes in Manufacturing
 5  SAP Business Process In Procurement
 5  SAP Business Processes in Inventory Management and Physical inventory
 5  SAP Business Process in Sales Management
 3  SAP Business Process in Logistic Execution
 5  SAP Subcontracting Business Process
 5  SAP Business Processes in Human Capital Management
 5  SAP Business Process in Financial Accounting
 3 SAP Business Process in Management Accounting -Controlling
 3  SAP Activity Based Costing
 5  SAP Product Cost Planning
 3  Fundamentals of SAP
 5  SAP Web AS Administration
 5  SAP Authorization Concept AS ABAP
 2  SAP Reporting: Quick Viewer, Info Set Query, and SAP Query
 15  SAP Programming-ABAP Workbench Fundamentals
 5  SAP Business Workflow - Build and Use
 1  SAP Adobe Interactive Form
 1  SAP Business Intelligence - Crystal Report
 2  SAP Business Intelligence - Web Intelligence Report
 2  SAP Business Intelligence - Dashboards


هزینه برگزاری آموزش:
آموزش‌ها با توجه به خاص بودن، فقط برای سازمان‌ها برگزار می‌گردند. هزینه برگزاری با توجه به نیازمندی آموزشی و طرح آموزشی تهیه شده برای سازمان مربوطه، ارائه خواهد شد.