شروع فاز تست یکپارچگی SAP ERP-S4HANA در شرکت لاستیک بارز کردستان

 شروع فاز تست یکپارچگی SAP ERP-S4HANA در شرکت لاستیک بارز کردستان
پس از پایان بومی سازی سیستم و آموزش استاندارد کاربران کلیدی ، فاز تست یکپارچگی در شرکت لاستیک بارز کردستان در تاریخ 20 و 21 دیماه 1396 در هتل ونوس تهران با حضور کلیه کاربران کلیدی و مدیران محترم آن شرکت شروع و با موفقیت به اتمام رسید . فرایندهای تست شده شامل فرایندهای اصلی شرکت شامل برنامه ریزی فروش ، برنامه ریزی خرید ، تامین ، پرداخت ، انبارداری ، برنامه ریزی تولید و تولید ، پروسه های کیفی ، اسناد مالی ایجاد شده ، قیمت تمام شده تولید ، فروش سبدی ، تحویل محصول به مشتری ، صدور صورتحساب فروش ، دریافت چک و کنترل اعتبار مشتری ، آنالیز سود و زیان محصول فروش رفته و نهایتا بستن دوره مالی توسط کاربران کلیدی بارز تست و مورد تایید صاحبان فرایند قرار گرفت.
نکته قابل توجه در این تست، تسلط کاربران کلیدی شرکت بارز کردستان در زمان انجام فرایندهای تست  و حضور کامل مدیران ارشد بارز در این جلسات بود. 
 
  • تاریخ درج : 1396/10/21
به اشتراک بگذارید: Google اشتراک در فیس بوک twitter

اخبار مرتبط ســــــــا مه آرا