عقد قرارداد پیاده سازی SAP و شروع پروژه در شرکت گلستان