شرکت لاستیک بارز کردستان

شرکت لاستیک بارز کردستان
شرکت لاستیک بارز کردستان به مشتریان سامه آرا پیوست و طبق قرارداد از ابتدای دیماه 1395 پروژه پیاده سازی کلیه فرایندهای فروش، خرید، انبار، تولید، کیفیت، تعمیر و نگهداری، مدیریت اسناد و مدارک، مدیریت نقدینگی، منابع انسانی، مالی، قیمت تمام شده شروع می شود. شرکت لاستیک بارز کردستان از شرکتهای وابسته به گروه صنعتی بارز بوده و از اواخر سال 1395 بهره برداری از آن شروع شود و تولیدات آن منحصراً به تایرهای سواری رادیال اختصاص دارد با دفتر مرکزی واقع در تهران و کارخانه آن در شهر سنندج نزدیک به 500 نفر پرسنل دارد.

آدرس وب سایت: https://goo.gl/n1bFxA