ارزش های سازمان-SAP ERP IRAN

ارزش های سازمان-SAP ERP IRAN
ارزش‌های سازمان

تعهد و مسئولیت:
  • ما با پذیرش مسئولیت، متعهد به ایجاد بهترین نتیجه برای ذینفعان هستیم.
احترام و اعتماد متقابل:
  • رفتار ما با همکاران و مشتریان بر اساس  احترام و اعتماد متقابل بوده و با  توجه و ارج نهادن به نظرات، روابط خود را  بر اساس رابطه برد برد تنظیم می‌نماییم.
تخصص و توانمندی:
  • ما با داشتن بهترین متخصصین در هر حوزه، پیش‌قدم برای همکاری بوده و در اجرا و برآورده کردن نیازمندی‌های مشتریان توانمند هستیم.
پشتکار و کار تیمی:
  • ما با برنامه‌ریزی دقیق و منظم، با پشتکار و کار تیمی بهترین نتایج را برای مشتریان به ارمغان می‌آوریم.